Guitar/Bass Wireless System WGV-601

1,390 ฿

อุปกรณ์ไร้สายต่อเข้ากับกีต้าร์หรือเบส ไม่ต้องมีสายให้เกะกะ อิสระในทุกลีลา No Drop! No Delay! สัญญาณไกล 60 เมตร ชัดเจนทุกการเคลื่อนไหว